תקנון פעילות פייסבוק - InVidation

1. הגדרות

1.1. תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט בתקנון זה להלן;
1.2. עורכת הפעילות הינה חברת ריינר תקשורת בע"מ / או לחילופין inVidation מבית ריינר תקשורת;
1.3. "משתתף" – הינו כל אדם מעל גיל 18 (גברים ונשים) שהינו מאורס/ קיבל/הציע הצעת נישואין, בעל פרופיל אישי פעיל באתר פייסבוק אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.
1.4. "פעילות" – הפעילות תתנהל באופן בו המשתתפים יכתבו כתגובה לפוסט הפעילות את סיפור ההיכרות האישי שלהם ועד לרגע הצעת הנישואין
1.5. "תקופת הפעילות" – אלא אם נאמר מפורשות אחרת, הפעילות אינה קצובה בזמן ותמשך לפי בחירתה הבלעדית של עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תהיה רשאית להפסיק ו/או לחדש את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
1.6. "פרס" – הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה ו/או לשינוי ו/או להחלפה ו/או להמרה. כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות כמפורט להלן, וייבחר כזוכה על-ידי עורכת הפעילות, יזכה בהכנת הזמנה לחתונה – הזמנה דיגיטלית באמצעות וידאו לשליחה בוואטסאפ או מייל.

2. אופן ההשתתפות בפעילות

2.1. על המשתתפים לענות על שאלה המצוינת בפוסט הפעילות. את התשובה עליהם לכתוב כתגובה לפוסט הפעילות.
2.2. בפוסט הפעילות עורכת הפעילות מזמינה את המשתתפים לכתוב את סיפור ההיכרות האישי שלהם ועד להצעת הנישואין. המשתתפים יתבקשו לענות בתקופת הפעילות על השאלה ו/או לעמוד בתנאי הפעילות כפי שיוצגו בעמוד הפייסבוק.
2.3. לאחר העלאת הפעילות מטעם עורכת הפעילות באמצעות פוסט בפייסבוק, יתאפשר למשתתפים להגיב לנושא הפעילות באזור המיועד לכך ולזכות בכפוף לתנאי תקנון זה בפרס.
2.4. האחריות על העלאת התכנים מטעם המשתתפים, חלה אך ורק על המשתתפים ולעורכת הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר לא הועלו ו/או לא נוצרו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם.
2.5. תנאי להשתתפות בפעילות הוא העלאת תוכן תקין אשר נוצר והועלה כדין כתגובה לפוסט הפייסבוק בהתאם לאמור בסעיף זה. כל המעוניין להשתתף בפעילות, מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף, על כל טענה בקשר עם אי קליטת התוכן בעמוד הפייסבוק, או בקשר עם מחיקתו.
2.6. יובהר כי עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתתפים ו/או תגובות משתתפים מעמוד הפייסבוק, אשר על-פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהשתתפותם ו/או תגובותיהם, כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או להפריע לפעילות בפייסבוק.
2.7. משתתף, אשר פרטיו האישיים כפי שהוצגו באתר פייסבוק אינם מאפשרים פניה חוזרת אליו ו/או זיהויו על-ידי עורכת הפעילות, לא יחשב כמשתתף לצורך פעילות בעמוד הפייסבוק כאמור.

3. הצהרות והתחייבות המשתתף

3.1. כי הוא בעל זכויות הקניין והקניין הרוחני המלאות והבלעדיות לתוכן אשר העלה לעמוד הפייסבוק.
3.2. כי הוא לא יעלה לעמוד הפייסבוק תוכן אשר עלול להפר כל דין לרבות תוכן שעלול להפר זכויות ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או גוף אחר.
3.3. כי הוא לא יעלה לעמוד הפייסבוק תוכן ו/או מידע המכיל תכנים מיניים, פרובוקטיביים, בלתי נאותים, פוגעניים, טורדניים, עוינים, מעליבים, אלימים, גזעניים, או מידע המהווה פגיעה בפרטיותו של אדם, מידע שקרי ,מידע בעל אופי בלתי חוקי ו/או מידע בעל כל תוכן בלתי ראוי אחר.
3.4. ידוע למשתתף כי עורכת הפעילות לא תישא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא תוכן ו/או המידע, ובמקרה שיתברר כי התוכן ו/או המידע מפר חיובים המוטלים על המשתתף כאמור בכללים אלה ו/או על פי כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על המשתתף, ויהיה עליו לשפות ולפצות את עורכת הפעילות בגין כל נזק שיגרם עקב כך.
3.5. כי עורכת הפעילות תהיה רשאית לעשות בתוכן ו/או במידע אשר הועלה לעמוד הפייסבוק, כל שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות שימוש מסחרי, העתקה, שכפול, שידור, הצגה בציבור, אחסון וכל פעולה שבעל זכות יוצרים רשאי ויכול לעשות בתוכן ו/או במידע על פי כל דין, הכל ללא תשלום תמלוגים למשתתף, בכל העולם, וללא הגבלת זמן, וכי עצם העלאת התוכן ו/או המידע במסגרת הפעילות של העורכת בפייסבוק, מהווה ויתור באופן בלתי חוזר
על זכות העשויה להיות למשתתף בקשר עם התוכן ו/או המידע ועל כל טענה בעניין.

4 .בחירת הזוכה

4.1. בחירת הזוכה תיעשה על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.
4.2. קביעת עורכת הפעילות בדבר זהות המשתתף הזוכה תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור.
4.3. המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בנוגע להחלטתה בדבר זהות הזוכה.
4.4. עורכת הפעילות שומרת על הזכות לפסול כל משתתף מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות בגין העלאת תכנים אשר אינם נתפסים על ידה כראויים, ולמנוע מאותו משתתף ליטול חלק בפעילות.
4.5. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה ו/או שהשתתפות (שלו ו/או של אחרים) נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או לא נאותים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין שלו ו/או של אחרים, ו/או שהזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי תקנון זה עקב שימוש באמצעים כאמור לעיל ו/או תוך נקיטת פעולה כלשהי שלא בהתאם לתקנון (לרבות פריצה לאתר ו/או לתוכנת הפעילות ו/או שינוי ו/או התערבות בדרך פעולתם ו/או שינוי טבלת הדירוג) ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין, תהא עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס של משתתף כאמור (ו/או של משתתפים אחרים שניקודם שונה ו/או הושפע עקב פעולות כאמור לעיל), ולמשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בגין כך.

5 .איתור הזוכים

5.1. עורכת הפעילות תפרסם בעמוד הפייסבוק את שם הזוכה ו/או את רשימת הזוכים, במקביל לפרסום הפרס – הזמנת החתונה של הזוכה/ זוכים, אותה הכינה עבורם עורכת הפעילות בהתאם לזכייתם בפעילות.
5.2. עורכת הפעילות תנסה ליצור קשר עם הזוכה ו/או הזוכים באמצעות שליחת הודעה אישית אל המייל בפרופיל האישי בפייסבוק במידה ואינו חסום, כל זאת בשעות העבודה המקובלות.
5.3. במידה ולא יעלה בידי עורכת הפעילות ליצור קשר עם המשתתף ו/או המשתתפים הזוכים, בתוך 7 (שבעה) ימים ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי עורכת הפעילות.
5.4. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ו/או לא לחלק את הפרס לאף משתתף אחר.
5.5. כל המועדים הרלוונטיים לפעילות יקבעו אך ורק על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ומועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

6 .הפרס

6.1. בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד הפייסבוק, כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות
כאמור, וייבחר כזוכה על-ידי עורכת הפעילות, יזכה בפרס שיוגדר בעמוד הפייסבוק.
6.2. משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד בכל תקופת פעילות.
6.3. עורכת הפעילות תהיה רשאית לפרסם את הפרס – הזמנת החתונה של הזוכה/ זוכים בפייסבוק בציון שמם, בין אם באמצעות עמוד הפייסבוק או על ידי פוסט ממומן.
6.4. משלוח הפרס אל הזוכה יתבצע גם באמצעות וואטסאפ או מייל לפי בחירתו.
6.5. משלוח הפרס אל הזוכה בהתאם למפורט לעיל, ייחשב כמילוי מחויבות עורכת הפעילות למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל על-ידי הזוכה.

7 .אחריות

7.1. עורכת הפעילות רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות ו/או בתקנון זה, ובמקרה כאמור לא תישמע כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תלונה.
7.2. רישומי עורכת הפעילות, מערכותיה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילות.
7.3. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במהלך הפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.
7.4. למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
7.5. המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאיות לעשות שימוש, לפי שיקול דעתם ,בתוכן ו/או מידע אשר נשלח על ידו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפרסמם, לערוך אותם, לשנותם, לשדרם בטלוויזיה ו/או באינטרנט, ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעילות ובכלל.
7.6. עורכת הפעילות רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, כל זאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.
7.7. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות. עצם השתתפותו של המשתתף בפעילות מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה.